Søg
Close this search box.

Odense Ny Flytteforretning

Almindelige betingelser

Fælles betingelser for transport og opbevaring.

1. Vilkår
Vilkår, som ikke fremgår af disse betingelser, eller i øvrigt er aftalt skriftligt parterne imellem, kan ikke gøres gældende.
2. Ansvar
A: Odense Ny Flytteforretning er kun ansvarlig for transporter, som de selv udfører.
B: Odense Ny Flytteforretning er kun ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, når dette skyldes fejl eller forsømmelse fra firmaet eller dettes ansatte. Odense Ny Flytteforretning er således ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.
C: Kunden har pligt skriftlig at gøre Odense Ny Flytteforretning opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods såsom smykker, guld- og sølvvarer, orientalske tæpper, kunstgenstande og malerier.
Odense Ny Flytteforretning er derfor ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af disse, medmindre disses særskilte værdi er fastslået og deklareret, samt skriftlig aftale foreligger om disses særlige transport/opbevaring.
D: Odense Ny Flytteforretning er uden ansvar for bortkomst eller skader, der skyldes nedpakning, læsning og udpakning foretaget af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne.
3. Erstatning
A: Odense Ny Flytteforretnings erstatningspligt begrænses til normalværdien, idet affektionsværdi eller anden særlig værdi ikke kan erstattes, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.
B: Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab ved beskadigelse eller bortkomst og højst andrage 10.000 kr. pr. kolli og max 300.000 pr. flytteopgave (ved opbevaring max. 1 års leje), medmindre der er truffet særlig skriftlig aftale herom.
C: Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede til Odense Ny Flytteforretning. I stedet for kontant betaling kan Odense Ny Flytteforretning vælge at lade det beskadigede reparere (håndværksmæssigt korrekt).
4. Reklamationer
Krav om reklamationer må tilstilles Odense Ny Flytteforretning inden 8 dage (skriftligt).

Særlige betingelser for transport af møbler

5. Særskilt aftale
Særskilt aftale må træffes hvis kunden ønsker ned- og udpakning, eller hvis flytningen indeholder genstande som vejer over 200kg.
6. Betaling
A: Tilbud er gældende i 30 dage. Prisberegning starter og slutter på Odense Ny Flytteforretnings domicil.
B: Odense Ny Flytteforretning har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt, svarende til den mængde indbo, der dækker det aktuelle fakturabeløb.

Særlige betingelser for udenlandsflytninger

7. Generelt
A: Kunden erklærer med sin underskrift, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. Spiritus, narkotika, pornografi, våben, m.v.)
B: Odense Ny Flytteforretning forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris, såfremt der 10 dage efter tilbuddet sker udefra kommende ændringer vedr. takster (f.eks. afgifter, fragter, valutakurser, m.v.) Odense Ny Flytteforretning informerer snarest mulig kunden om dette.
C: Betaling ved udlandsflytninger sker før på- eller aflæsning.

Særlige betingelser for opbevaring

8. Generelt
A: Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.
B: Odense Ny Flytteforretning har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.
C: Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er kasser eller genstande af særlig værdi.
D: Det står kunden frit for at besigtige lokalerne.
E: Odense Ny Flytteforretning er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.
F: Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter forudgående aftale med Odense Ny Flytteforretning. Arbejdet der er forbundet hermed beregnes tarifmæssigt.
9. Opsigelse
A: Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 5 dages varsel.
B: Odense Ny flytteforretning kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.
10.Adresse
Odense Ny Flytteforretning henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. punkt 12 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med efterlysning af kunden.
11.Betaling
A: Lejen betales forud den første i hver måned (med mindre andet er aftalt). Lejen kan dog også være forudbetalt på bestemt tid.
B: Forinden udleveringen kan ske, skal Odense Ny Flytteforretnings tilgodehavende være betalt
12.Tvangssalg
A: Er opbevaringsbetalingen ikke sket 3 måneder efter at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling (med mindre andet er skriftlig aftalt), forbeholder Odense Ny Flytteforretning sig ret til, at sælge de opmagasinerede ting på aktion.
B: Det samme vil ske hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode.
C: Odense Ny Flytteforretning vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.
13. Forsikring
Ved opbevaring på Odense Ny Flytteforretnings lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselvskabet opmærksom på opbevaringsstedet.
En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning. Denne dækker dog ikke simpelt tyveri.
Skulle der mod forventning under opbevaring af kundens effekter ske simpelt tyveri, er det naturligvis Odense Ny Flytteforretnings ansvar, da vi står for sikkerheden på vores lager under opbevaringen.

Vi sørger for dækningen

All Risk forsikring

Ved alle flytrninger er vi behjælpelige med at tegne en All Risk forsikring af særligt værdifuldt udstyr