Søg
Close this search box.

Flyttefirma Danmark

Generelle betingelser

Fælles betingelser for transport og opbevaring.

Flyttefirma Danmark

I det nedenstående benævnt kaldes FFD.

Kunden

Ved kunden skal forstås den respektive ejer, eller der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille transport, flytning samt opmagasinering.

§1 Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af disse betingelser, eller i øvrigt er aftalt skriftligt parterne imellem, kan ikke gøres gældende.

§2 Ansvar

1. FFD er kun ansvarlig for transporter, som de selv udfører.

2. FFD er kun ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, når dette skyldes fejl eller forsømmelse fra firmaet eller dettes ansatte. FFD er således ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.

3. Kunden har pligt skriftlig at gøre FFD opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods såsom smykker, guld- og sølvvarer, orientalske tæpper, kunstgenstande og malerier.

4. FFD er derfor ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af disse, medmindre disses særskilte værdi er fastslået og deklareret, samt skriftlig aftale foreligger om disses særlige transport/opbevaring.

5. FFD er uden ansvar for bortkomst eller skader, der skyldes nedpakning, læsning og udpakning foretaget af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne. Flyttekasser pakket af kunden selv eller personer der handler på dennes vegne er ikke omfattet FFD’s forsikring.

6. FFD er ikke ansvarlig for informationer der af kunden er forkert oplyst eller udladet i forbindelse med tilbudsgivning. Har kunden givet forkert oplysninger vil tilbuddet blive revideret ud fra faktiske oplysninger.

7. Med mindre flytningen er bestilt med en total nedpakning, så har man som kunde ansvar for hvilket indbo der skal medtages og ikke medtages. Er man ikke til stede under flytningen eller taget afsted inden afslutning, så er det kundens eget ansvar. Flyttefolkene kan her ikke stilles til ansvar overfor mangler eller indbo der er taget for meget med.

8. Kundens annullering/afbestilling af flytning/transport skal meddeles FFD senest 72 timer før aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt betaler kunden i henhold til §6 stk. 6.

§3 Erstatning

1. FFD’s erstatningspligt begrænses til normalværdien, idet affektionsværdi eller anden særlig værdi ikke kan erstattes, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

2. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab ved beskadigelse eller bortkomst og højst andrage 37.500 kr. pr. kolli eller indholdet af en flyttekasse. og max 1.000.000 pr. flytteopgave (ved opbevaring max. 1 års leje), medmindre der er truffet særlig skriftlig aftale herom. Kundens selvrisiko er kr. 600,00 ved enhver skade. Der gælder således følgende begrænsninger: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende genstande erstattes med max kr. 37.500 pr. genstand. Genstande med en større værdi skal FFD have besked om.

3. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede til FFD. I stedet for kontant betaling kan FFD vælge at lade det beskadigede reparere (håndværksmæssigt korrekt).

4. De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig accept fra FFD.

5. FFD påtager sig ikke ansvar for skader på uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Vi henviser til FFD’s pakkelister. Mindre skader opstået på dørkarme, vinduer erstattes ikke. Alle former for elektrisk udstyr medmindre FFD har forvoldt synlig skade. Gods der på grund af sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger der vil forekomme ved en flytning.

6. Med mindre der foreligger skriftlig aftale herom så er FFD ikke ansvarlig for bortkomst/skade af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.

§4 Reklamationer

Krav om synlige skader eller mangler må tilstilles FFD’s chauffør ved modtagelse af godset. Straks herefter rettes henvendelse til FFD’s kontor. Eventuel billeddokumentation og skadesanmeldelse skal fremsendes på forlangende og være os i hænde senest efter 48 timer. For øvrige skader skal reklamation (skriftligt) være os i hænde senest 48 timer efter modtagelse af gods/indbo. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

Særlige betingelser for transport af møbler

§5 Særskilt aftale

Særskilt aftale må træffes hvis kunden ønsker ned- og udpakning, eller hvis flytningen indeholder genstande som vejer over 100 kg. Særskilt aftale skal også træffes ved ydelser indenfor flytterengøring samt montering/demonteringsservice.

§6 Betaling

1. Priser indenfor FFD’s produktydelser sker på basis af FFD’s gældende prisliste.

2. FFD’s timepriser er altid tilgængelig på vores webside.

3. Tilbud er gældende i 30 dage. Prisberegning vedr. kørsel på timetarif, starter når vi kører fra FFD’s domicil i Odense og slutter når vi er tilbage på Flyttefirma Danmarks domicil. Timeprisen beregnes pr. halve time.

4. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

5. FFD har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt, svarende til den mængde indbo, der dækker det aktuelle fakturabeløb.

6. Aftaler om flytteopgaver er bindende både for firmaet og for kunden ved indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte fortrydelsesret. FFD berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art.

7. Har man ikke en skriftlig aftale med Flyttefirma Danmark så skal flyttekasserne leveres tilbage indenfor 4 uger, ellers anser man sit depositum som tabt.

§7 Generelt

1. Når der er givet en fast pris på flytningen skal alt være pakket ned og klar til flytning ved ankomst, såfremt disse betingelser ikke er overholdt vil der blive pålagt ekstra timer for evt. hjælp med nedpakning.

2. FFD forbeholder sig ret at annullere eller udskyde opgaven hvis man af direkte eller indirekte årsager bliver tvunget til dette, dette sker uden nogen form for kompensation for nogen parter. FFD vil altid bestræbe sig på at komme til den aftalte tid +/- en time, dog kan det i sjældne tilfælde ske at vi må udskyde flytningen med mere end 1 time.

3. Kunden skal sørge for at skrøbelige genstande såsom antikviteter, skrøbelige skulpturer, større glas kunst, vaser, billeder med glasramme bliver nedpakket i bobleplast. Lampeskærme skal yderligere være demonteret fra lampen da disse ellers ikke kan pakkes forsvarligt under transport.

Særlige betingelser for internationale flytninger

§8 Generelt

1. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelse, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. Spiritus, narkotika, pornografi, våben, m.v.)

2. FFD forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris, såfremt der 10 dage efter tilbuddet sker udefra kommende ændringer vedr. takster (f.eks. afgifter, fragter, valutakurser, m.v.) FFD informerer snarest mulig kunden om dette.

3. Aftaler om flytteopgaver er bindende både for firmaet og for kunden ved indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte fortrydelsesret.

4. Betaling ved udlandsflytninger sker før på – eller aflæsning.

Særlige betingelser for opmagasinering

§9 Generelt

1. Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

2. FFD har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

3. Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er kasser eller genstande af særlig værdi.

4. Det står kunden frit for at besigtige lokalerne.

5. FFD er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

6. Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter forudgående aftale med FFD. Arbejdet der er forbundet hermed beregnes tarifmæssigt.

7. Alt bliver pakket forsvarligt ind, men støv kan forekomme og må betragtes som en naturlig ting, vi gør alt for at holde det på et minimum.

§10 Opsigelse

1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 5 dages varsel.

2. FFD kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

§11 Adresse

1. FFD henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. §13 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med efterlysning af kunden.

§12 Betaling

1. Lejen betales forud den første i hver måned (med mindre andet er aftalt). Lejen kan dog også være forudbetalt på bestemt tid.

2.Forinden udleveringen kan ske, skal FFD tilgodehavende være betalt.

§13 Tvangssalg

1. Er opbevaringsbetalingen ikke sket efter 3 rykkere, samt efter at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling (med mindre andet er skriftlig aftalt), forbeholder FFD sig ret til, at sælge de opmagasinerede ting på aktion samt køre resten til losseplads.

2. Det samme vil ske hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode.

3. FFD vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.

4. Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er FFD berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler FFD tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er FFD berettiget til at derstruere indbo.

§14 Forsikring

1. Ved opbevaring på FFD’s lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet.

2. En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning. Denne dækker dog ikke simpelt tyveri.

3. Skulle der mod forventning under opbevaring af kundens effekter ske simpelt tyveri, er det naturligvis FFD’s ansvar, da vi står for sikkerheden på vores lager under opbevaringen.