Søg
Close this search box.

Særlige betingelser for opbevaring

Særlige betingelser for opbevaring

1. Generelt

A: Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

B: Flyttefirma Danmark har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

C: Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er kasser eller genstande af særlig værdi.

D: Det står kunden frit for at besigtige lokalerne.

E: Flyttefirma Danmark er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

F: Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter forudgående aftale med Flyttefirma Danmark. Arbejdet der er forbundet hermed beregnes tarifmæssigt.

G: Alt bliver pakket forsvarligt ind, men støv kan forekomme og må betragtes som en naturlig ting, vi gør alt for at holde det på et minimum.

2. Opsigelse

A: Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 5 dages varsel.

B: Flyttefirma Danmark kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

3.Adresse

Flyttefirma Danmark henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. punkt 12 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med efterlysning af kunden.

4.Betaling

A: Lejen betales forud den første i hver måned (med mindre andet er aftalt).
Lejen kan dog også være forudbetalt på bestemt tid.

B: Forinden udleveringen kan ske, skal Flyttefirma Danmarks tilgodehavende være betalt

5.Tvangssalg

A: Er opbevaringsbetalingen ikke sket 3 måneder efter at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling (med mindre andet er skriftlig aftalt), forbeholder Flyttefirma Danmark sig ret til, at sælge de opmagasinerede ting på aktion.

B: Det samme vil ske hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode.

C: Flyttefirma Danmark vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.

6. Forsikring

Ved opbevaring på Flyttefirma Danmarks lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet.

En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning.